logo motto
MyBusiness s.r.o
Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica


+421 915 870 556

Účtovníctvo

uctovnictvo

Účtovníctvo:

 • spracovanie predložených dokladov v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva
 • vedenie evidencie a vyhotovenie podkladov za účelom spracovania daňového priznania DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej uzávierky za príslušné účtovné obdobie
 • spracovanie podkladov pre žiadosť o úver podľa potreby príslušných bankových subjektov

Dane:

 • spracovanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností a ostatných daní (napr. spotrebná daň)
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmu PO alebo FO za príslušné účtovné obdobie
 • zastupovanie v konaní na DÚ, SP, ZP
 • zabezpečenie rekonštrukcie účtovníctva nezmluvných podnikateľských subjektov

Mzdy:

 • zabezpečenie kompletnej personálnej agendy (spracovanie návrhu pracovnej zmluvy alebo dohody a potrebných dodatkov, povinná registrácia na sociálnej a zdravotnej poisťovni so zastupovaním)
 • vyhotovenie miezd vo výplatnom termíne podľa evidencie dochádzky zamestnancov a podkladov od zamestnávateľa
 • spracovanie a zasielanie mesačných výkazov pre sociálnu poisťovňu a príslušné zdravotné poisťovne, mesačného prehľadu o zrazených preddavkoch na dani z príjmu na daňový úrad, ročného hlásenia o dani z príjmu na daňový úrad a ročného súhrnného výkazu o preddavkoch na ZP na príslušné zdravotné poisťovne
 • spracovanie ročnej uzávierky v mzdách (mzdové listy, podklady pre evidenciu dôchodkového poistenia, vyhlásenia)
 • na základe žiadosti zamestnancov spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na dani z príjmu za príslušný kalendárny rok
 • vyhotovenie potrebných potvrdení vyplývajúcich z pracovno-právneho vzťahu

Cena účtovníctva: od 50 €

Partnerské spoločnosti

DO DOMČEKA – FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE